aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

ROZLOŽNÍK Ondrej
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE

Čerstvý príspevok Ondreja Rozložníka, vhodný námet na ilustrovanú turistiku v okolí Rožňavy

OBRÁZOK Z KONCA 19. STOROČIA - ŽELEZIAREŇ LÚČKA

LINK NA STIAHNUTIE 11 STRÁNKOVÉHO ČLÁNKU V PDF  2 Mb
 

Ondrej Rozložník si Cenu mesta Dobšiná váži ako ocenenie patriotizmu k mestu 

Medzi občanmi Dobšinej, ktorí si na tohtoročné Turíčne sviatky prevzali z rúk primátora Karola Horníka ocenenie mesta, bol aj RNDr. Ondrej Rozložník z Rožňavy. K tejto milej udalosti sa vyjadruje prostredníctvom stránky Maj Gemer takto: „Dňa 29.5.2009 mi bola udelená cena mesta Dobšinej za dlhoročnú propagáciu mesta. Ocenenie, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom si vysoko vážim a považujem ho za ocenenie môjho patriotizmu k tomuto mestu. Veď v tomto meste žili a sú pochovaní moji rodičia a pracovali tu generácie mojich predkov. Dobšiná patrí medzi unikáty geologickej stavby územia a banských miest, čo je potrebné i dnes zdôrazniť, vážiť si to a zanechať túto činnosť ako kultúrno-technickú informáciu pre našich nasledovníkov.
Ťažili sa tu rôzne druhy nerastných surovín, čo si vyžadovalo svedomitú prácu baníkov, banských technikov, a vysokú odbornosť inžinierov a úpravárov.
Nerastné bohatsvo bolo iste známe už napr. i Keltom v rokoch pred naším letopočtom. Nové technológie otvárky ložísk, dobývania nerastov, ich dopravy na povrch a hlavne ich úpravy na úžitkové kovy priniesli do tohoto územia hlavne germánski prisťahovalci. Túto odbornosť a znalosť preniesli i na pôvodných osadníkov a povzniesli mesto Dobšiná na celoeurópsky uznávané banské mesto.
Stáročia tu spolu žili Nemci, Slováci, Maďari a iné národnosti. Jediným kritériom v postavení tohoto spoločenstva bolo rešpektovanie spoločenských zásad a poctivo vykonávaná práca.
Nemali ľahký život, ale vážili si túto prekrásnu časť Gemera a jeho prírodné bohatstvo a veľkú časť získaných peňazí z baníctva investovali do vzdelania, školstva a verejne prospešných inštitúcií.
To všetko ma viedlo k tomu, aby som, v spolupráci s viacerými odborníkmi z odboru geológie, baníctva a úpravy, túto kultúrnu a banskú činnosť monograficky spracoval do vydanej knihy "Banské mesto Dobšiná".
Aj preto si vážim toto uznanie od predstaviteľov mesta, ktorí slávnostné odovzdanie cien dokážu zorganizovať na vysokej spoločenskej úrovni a zároveň následne prezentovať vydanú knihu jej oficiálnym banským pokrstením.“ Ondrej Rozložník
Foto: Súkromný archív O. Rozložníka

 

 

 

 

RNDr Ondrej Rozložník
Vyšla kniha o histórii hornogemerského     banského mesta Dobšiná

http://www.dobos.revuca.net/gemer/dobsina/dobm1.jpgKoncom roka 2008 bola vydaná kniha o histórii mesta Dobšiná. Zostavovateľmi knihy sú: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Emerich Hunsdorfer. Na jej zostavení sa spolu so zostavovateľmi podieľalo 11odborníkov v danej problematike a to: Ing. M. Bachňák, JUDr. J. Gašpar, Ing. J. Kilík, Ing. R. Magula, Mgr. I. Mesarčík, Ing. M. Neubauer, Ing. M. Rozložník, Ing. arch. E. Šmelková, RNDr. J. Vozár DrSc.
Dobšiná sa stala známou a produktívnou rudonosnou lokalitou v celej Európe vďaka výskytu viacerých rudných ložísk s minerálmi obsahujúcimi železo, meď, ortuť, nikel, kobalt, bizmut, striebro zlato, ako i ložiskom azbestu. Kniha predstavuje ucelený pohľad na históriu mesta, jej obyvateľov a banícku činnosť pri ťažbe rôznych druhov nerastných surovín, ktorá nemá na Slovensku obdobu. V prvej časti podáva históriu osídlenia Dobšinej, údaje o obyvateľoch, opisuje objav Dobšinskej ľadovej jaskyne, podáva popis unikátnych vodných elektrární, údaje o významných Dobšinčanoch, známych v celej Európe, stavebný vývoj mesta, činnosť hasičského zboru, súpis národných kultúrnych pamiatok a ďalších aktivít pôvodných obyvateľov a zvykov mesta.
http://www.dobos.revuca.net/gemer/dobsina/dobm2.jpgDruhá časť je venovaná geológii, baníckej činnosti, hutníctvu, železiarstvu, vplyvu Keltov na tento región a popis úpravy rúd s lokalitami bývalých úpravní a vysokých pecí. Tristosedemnásť prevažne historických fotografií a starých archívnych snímok túto históriu dokumentuje. V knihe je i zoznam 129 minerálov, vyskytujúcich sa v okolí Dobšinej, s ich názvami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Predslov a záver knihy je i v nemeckom a maďarskom jazyku.
Kniha o rozsahu 159 strán má formát 25 x 30 cm a je graficky spracovaná renomovanou Banskou agentúrou Košice – Ing. Tibor Turčan. Kniha vyšla v náklade 1000 ks a možno si ju ešte objednať na adrese: banska_agentura@netkosice.sk, alebo envex@stonline.sk.
RNDr. Ondrej Rozložník
 
 

 
 
Kuriozitou je  úryvok s dobovou karikatúrou o voľbe najdôležitejšieho človeka v meste – richtára.Voľba richtára v Dobšinej
Hmotnosť adeptov zapisuje sekretár

Každoročne bola volená  mestská rada, ktorú viedol richtár. Voľbu richtára, ako skutočný príbeh zo starých čias, žartovne opísal v dobšinskom dialekte – bulinerčine, Samuel Klein.
    Ako z ilustrácie vyplýva, voľba sa vykonávala zisťovaním váhy kandidátov, pričom „najhmotnejší“ sa stal víťazom.Podľa zachovaných záznamov prvým  známym richtárom bol Lölkhes (Lelko ?).