aktualizované: 26.11.2021 19:31:29 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

Jára /Da/ Cimerman u Cisára
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na hnedé titulky v záhlaví
J.d. Cimrman u Cisára...
Druhá časť.
Pokračovanie o Járovi (da) Cimrmanovi z podsekcie "FIKCIE"
Poznámka redakcie:
      Milí čitatelia, báčikovia, iste ste spozorovali, že Jára (da) Cimrman nikdy neexistoval, je to vymyslená recesistická figúra, ktorá umožňuje autorom sa dôkladne vyblázniť a čitateľom sa zasmiať.
V prvej časti uvedené informácie sú spracované podľa knihy Šebánka, Svěráka, Smoljaka a Velebného : Jára /da/ Cimrman. Zborník o živote a diele českého polyhistora.
Mladá fronta, PRAHA 1970.
    Príbeh Járu košatie. Bol o ňom natočený film „Cimrman ležící a spící“ Hrajú sa o ňom hry a jeho divadlo v Prahe patrí k najnavštevovanejším. My sme túto osobnosť priniesli na pôdu nášho klubu, aby sme začali pátranie na Slovensku. Zistili sme ohromujúce skutočnosti, ktoré uvádzame ďalej.
„vpred za smiechom, aj keby na chleba nebolo.“
(Pripravil MIVER)
 

 
DEDO.B z Nadabuly. 
                                            
JÁRA /da/CIMRMAN
                v službách jeho veličenstva  CISÁRA FRANTIŠKA JOZEFA I.
            
Úvod   (úryvok z prospektu o Komárne)        
          Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovanejším pevnostným komplexom na Slovensku. Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia. Možno tu vidieť bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia. Vo svojej dobe bola najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko-uhorskej monarchie. Vzhľadom k svojej monumentalite a zachovalosti patrí medzi unikáty aj v európskom meradle. 
 
Leopoldova vstupná brána do pevnosti KOMÁRNO

Z denníka Járu /da/Cimrmana.
        
Prípad plukovníka Szarházyho a generála Galgóczyho.
         
Na prelome storočí okolo r 1900 jeho veličenstvo cisár
Franz Joseph der erste,   
    si všimol agilného pobočníka veliteľa komárňanskej pevnosti Generála KLAPKU, Járu /da/ Cimrmana.  Ako erudovaný odborník na fortifikačné práce pri dostavbe mohutnej vojenskej pevnosti v  Komárne bol mimo poradia povýšený na adjutanta (pobočníka) samotného cisára v Hofburgu. 
          V hodnosti plukovníka ženijneho vojska. C.K armády bol poverený kontrolou ženijnej a zásobovacej činnosti. ( dnes sa dosť nelogicky nazýva „logistikou“ pozn. D.B.) Bol poverený kontrolou finančných výdavkov na armádne manévre obrovského rozsahu, ktoré sa konali v okolí Komárna. V tom čase vysoké platy dôstojníkov zväčša šľachtického pôvodu a náklady na vydržiavanie vojska a obstarávanie  proviantu vyžadovali astronomické čiastky. 
        Jára /da/Cimrman bral svoje poverenie vážne a upozornil cisára na jeden pozitívny a jeden negatívny prípad finančného hospodáenia v armáde, o čom sa zmieňuje vo svojom denníku viazanom v safiánovej koži vedenom do r. 1914.
    T.č je denník uložený vo vojenskom archíve v Hofburgu.
  

Prípad prvý
"Ocenenie" poctivosti  plukovníka Szarházyho.
        
            Po záverečnom hodnotení manévrov v Komárnr sa konal parádemarš vojska pred cisárom. Pršali rády  a vyznamenania, ktoré „Vitézom“ oficierom pripínal na hruď sám cisár.  Následne sa usporiadala veľkolepá recepcia za prítomnosti jeho Veličenstva. Nejako sa s poctami pozabudlo na skromného vrchného intendanta plukovníka Szarháziho. Čochvíľa mal ísť do dôchodku. Tento starý mládenec tak horlivo slúžil v armádnej
zásobovacej službe, že sa nestihol ani oženiť, ani obohatiť.
          I poľutoval ho Jára Cimrman, a na recepcii predstavil plukovníka Szarházyho Jeho Veličenstvu Cisárovi s poukázaním na jeho poctivosť, zdôrazniac, že za dĺhe roky služby vo funkcii hlavného intendanta ( náčelníka zásobovania) sa vôbec neobohatil. Cisár sa ľahostajne pozrel na vychudnutého plukovníka drobnej postavy, a len tak mimochodom utrúsil poznámku:
„ Dosť dlho bol vôl priviazaný o jasle, prečo nežral ?“
 
***

 Prípad druhý
Čestné slovo c. k. oficiera pred Cisárom.
      
          V súvislosti s opevňovacími prácami navrhol Jára Cimrman generálnemu štábu rekonštrukciu cesty k pevnosti. Realizovaním diela bol poverený veliteľ ženijného vojska v Komárne, sebavedomý generál Galgóczy. Na príkaz cisára bol mu ministrom financií poskytnutý na rekonštrukciu  cesty preddavok v čiastke
1 000 000.-zl. (slovom jeden milión) zlatých .
          Generál odvelil do výstavby svojich vojakov, ktorí cestu do roka aj opravili. Po dvoch rokoch žiadal minister financií od generála Galgóczyho vyúčtovanie preddavku. Ten sa rozčúlil a odkázal ministrovi, že predsa cesta je opravená, práce sú dokončené, tak čo po ňom chce.
          Minister sa so slovným vyjadrením generála neuspokojil a žiadal písomné doklady o výdavkoch na výstavbu cesty. Generál Galgóczy nasrdený napísal na kus papiera :
Minister financií sa neuspokojil s takýmto prehlásením žiadal,
aby boli vo vyúčtovaní  riadne uvedené príjmy a výdavky .
    Toľká nedôvera rozčúlila C. k. generála Galgóczyho, a na hárok papiera napísal vyúčtovanie príjmu a výdavku, ktoré poslal ministrovi financií.
 
Minister financií takéto vyúčtovanie považoval za nehoráznosť a preto si
prostredníctvom Járu Cimrmana, ako zainteresovaného vrchného dozorcu  ženijných prác, vybavil  audienciu u cisára.
Sťažoval sa na Galgóciho vyúčtovanie, ktoré aj ukázal cisárovi.
Cisár si pozorne prečítal vyúčtovanie, uprel svoj skúmavý zrak na ministra financií a povedal :
„Pán minister, a vy tomu neveríte ?"
 
***

 Prezrite si práve vydaný