aktualizováno: 23.05.2018 14:48:00 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Rodinný poriadok
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
  
 

 


Doslovný  prepis fotokópií Rodinného poriadku:

 Rodinný poriadok.

Milé naše deti.

  Vieme zo skúsenosti , že usporiadanie rodinných záležitostí je pečlivá opatrnosť a z druhej stránky ale sa zas  domáhame , aby ste tak Vy zachovali voči nám úprimnú rozpomienku, ako i medzi sebou ostali stále v najlepšom rodinnom pomere, taktiež , aby boli odstránené všetky nedorozumenia.
  Preto sme sa teraz rozhodli , že Vám touto cestou písomne potvrdíme naše už dávnejšie úprimné a nestranícke nezmeniteľné rozhodnutie , na ktorom sme sa dvaja čo Vaši rodičia s obojstrannou dohodou, úplne voľne a bez akéhokoľvek iného vlivu , za príčetného stavu a spravodlivo takto uzniesli :
.   My rodičia  Ján a  Alžbeta sme  sa medzi sebou dohodli, že celý náš majetok, ktorý máme , dávame Vám do úžitku platnosťou
od 1. novembra 1943 a to deťom:
      1/ Michalovi H. ...................................................
      2/ Jolane O. .........................................................
      3/ Eleonóry Z. ....................................................
      4/ Alžbete B. .......................................................
      5/ Teodorovi H. .....................................................,
vám v rovnakom pomere , pod nasledujúcimi podmienkami:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Podmienky:

 V dome č. 42 do smrti našej ponechávame si 2. izby predné, 1 komoru, užívacie právo dvora a záhrady , denne nám poskytnutie 5,5 l mlieka, ročne 5,5 horských siah dreva, ročne 20q žita a 5 q jačmeňa , ročne 5 q kukurice, a 5 q zemiakov. Z tohto množstva si mienime ročne i 1 . ošípané dochovať, čo v páde by sa pre eventuálne nepriaznivé pomery  sa nám uskutočniť nemohlo , dodáte nám spoločne ošípanú vo 150. kg živej váhe, odrátajúc samozrejme z tu uvedeného množstva naturálnych  plnení, tiež takto týkajúc sa na nepriaznivého chovu hydiny, dodáte nám ročite 100. ks vajec.
          Čo sa týka hospodárskeho náradia , ako rodičia si ponechávame do smrti úžitkové právo , tiež na 1. pár koní.

    Role dovedna  40 uh. jutár  včetne s lúkami ako rodičia dávame Vám do našej smrti do úžitku v rovnakom pomere medzi 5. deťmi , teda každé naše dieťa bude úžívať 8 uh. jutár zeme.
    Mimo tu uvedenej výmery čo sa týka zvyšku, ako aj urbárske právo čo sa týka užívania , alebo speňaženia si tiež do smrti ponechávame. Ťarchy viaznúce na náš majetok, ktoré sa nachádzajú v prospech síd. kapituly  , povinní ste deti vyrovnať z odpredaja živého inventáru a to od podpísania tohoto  rodinného poriadku behom 60 dní. Dane všetkého druhu, a tiež ev. vyskytnuvšie trovy za opravu domu a iných objektov k domu patriacich povinní ste deti naše jednako znášať.
    V páde nedodržania týchto tu uvedených záväzkov zo strany naších detí my rodičia tento poriadok ihneď zrušíme, za neplatný ho vyhlásime, a deti naše nebudete mať žiadneho práva nás žalovať.
  Dľa tu uvedených podmienok si žiadame , aby ste si už na tomto mieste súčasne a obojstranne podpisom  potvrdili, že naše spravodlivé podmienky si vážne ceníte a na naše uspokojenie i medzi sebou za správne a spravodlivé uznávate, taktiež prehlasujete i to , že nikdy a za nijakých okolností nebudete proti našim podmienkam tu uvedených brojiť, lebo ich v celom rozsahu za spravodlivé uznávate.
  Sme v tom presvedčení , že sme Vaši rodičia správne  a spravodlivo jednali voči našim deťom. Ste nám jednaký , obdržali ste dosial každý jednako od nás všetko , takže  sme sa i teraz postarali o Vás jednako a rovnako, tým , aby ste i vy riadne splnili Vaše záväzky voči nám.

Prajeme , aby Pán Boh Vám vždy  napomáhal.

Ďakujeme a súhlasíme,
Podmienky vyplníme.

:V  závere dokumentu je
5 podpisov detí, 2 podpisy rodičov a 2 podpisy svedkov.

.  ( Poznámka: mená aktérov boli v prepise textu vynechané:.)

TOPlist