aktualizované: 09.05.2019 19:29:58 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Neobjednaný tovar neplaťte a nevracajte
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky

Neobjednaný tovar neplaťte a nevracajte...

Subject: Novelizácia Občianskeho zákonníka

Dámy a páni,

v súvislosti s otázkami niektorých obchodov a blížiacimi sa vianočnými sviatkami si Vás dovoľujeme informovať, že v poslednej novelizácii Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) platnej od 1.7.2011 pribudol v § 53 odsek 8 (Piata hlava: Spotrebiteľské zmluvy), ktorý znie:

§ 53

(8) Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať; vylúčené sú aj ďalšie nároky dodávateľa voči spotrebiteľovi. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.

Uvedeným ustanovením sa explicitne zavádza právna ochrana spotrebiteľa pred tzv. nevyžiadanými zásielkami, resp. ešte širšie nevyžiadaným plnením (poskytnutím tovaru alebo služby), ktoré spotrebiteľa neprimerane obťažovalo.

Zákonodarca reaguje najmä na prípady, kedy boli spotrebiteľom priamo do ich poštových schránok bez akéhokoľvek objednania (právneho úkonu) zasielané rôzne vitamíny, holiace strojčeky a pod. od najrôznejších švajčiarskych a iných zahraničných firiem. Spotrebiteľ si tak po novom bude môcť neobjednané plnenie ponechať, spotrebovať, dokonca aj zničiť a nebude sa musieť obávať, že budú voči nemu uplatňované rôzne fiktívne majetkové, prípadne reštitučné nároky – keďže vylúčené budú akékoľvek právne nároky dodávateľa.

Reaguje sa aj na tzv. opakujúce sa plnenia – mnohé spoločnosti telefonátom dosiahli, že spotrebiteľ súhlasil so zaslaním napr. jednej dávky vitamínov (spolu s určitým darčekom) za cenu poštovného, pričom však spoločnosť sa ďalej tvárila, že si spotrebiteľ vyžiadal aj nasledujúce opakujúce sa plnenia. Po novom bude nevyhnutný výslovný súhlas spotrebiteľa, inak aj opakujúce sa plnenie bude oddelené od „prvého“ plnenia a bude sa považovať za nevyžiadané. A to najdôležitejšie na záver -„Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.“ k tomu netreba väčší komentár.

Aktuálne znenie Občianskeho zákonníka máte k dispozícii na internetovej stránke Bezpečný nákup:

http://www.bezpecnynakup.sk/files/Zakon_40_1964_Obciansky_Zakonnik.pdf

S pozdravom

Ing. Jozef DVORSKÝ.

TOPlist